0

طریقه تنظیم فتوسل یا چشم محصول جت پرینتر یا لیبل چسبان

مراحل نصب و تنظیم چشم محصول مربوط به جت پرینتر و لیبل چسبانهای سپندافزار

مراحل نصب و تنظیم چشم محصول مربوط به جت پرینتر و لیبل چسبان های سپندافزار

ابتدا چشم محصول را مطابق تصویر زیر به روی پایه مناسب آن نصب می نماییم و سپس جهت تنظیم چشم ابتدا دستگاه را روشن نموده و فاصله هد تا محصول را تنظیم نموده

پیچ تنظیم حساسیت چشم که در مجاورت LED نشان دهنده وضعیت قرار دارد را با استفاده از پیچ گوشتی مخصوص همراه چشم محصول تنظیم می نماییم.

تنظیم فتوسل مربوط به جت پرینتر یا لیبل چسبان

تنظیم فتوسل مربوط به جت پرینتر یا لیبل چسبان

پیچ تنظیم حساسیت باید به صورت بسیار آهسته چرخانده شود تا نتیجه مطلوب جهت تشخیص صحیح محصول توسط چشم حاصل گردد.مانند تصاویر زیر پس از تنظیم صحیح LED نشان دهنده وضعیت باید در زمان تشخیص محصول خاموش و در زمان عدم تشخیص محصول روشن بماند.

برای انجام صحیح این عمل باید ابتدا محصول را از روبروی چشم خارج نموده سپس پیچ تنظیم را تا آنجایی چرخانده که LED نشان دهنده وضعیت روشن شود . سپس محصول را مقابل چشم قرار داده و به صورت بسیار آهسته پیچ تنظیم را می چرخانیم تا LED نشان دهنده وضعیت خاموش گردد . جهت اطمینان از تنظیم صحیص چشم محصول را چند مرتبه از روبروی چشم عبور داده و وضعیت روشن و خاموش شدن LED را بررسی مینماییم . در صورت تنظیم صحیح با عبور محصول از روبروی چشم LED نشان دهنده Print به روی دستگاه چشمک خواهد زد و عمل چاپ انجام میشود . و تنها نیاز به تنظیم تاخیر چاپ از داخل منوی دستگاه می باشد تا چاپ به روی محل مورد نظر انجام شود.

تنظیم چشم محصول جت پرینتر و لیبل چسبان

تنظیم چشم محصول جت پرینتر و لیبل چسبان

در زمانی که محصول مورد نظرجهت انجام چاپ دارای اندازه بسیار کوچکی می باشد . جهت تنظیم بهتر میتوان چشم را با زاویه ۴۵ درجه مطابق تصویر زیر به روی محصول تنظیم نمود.

چشمی مخصوص جت پرینتر و لیبل چسبان